Regulamin

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ POLSKIEJ RADY BIZNESU

W dowód pamięci po zmarłym Andrzeju Czerneckim, Janie Kulczyku oraz Janie Wejchercie – wybitnych polskich przedsiębiorcach, wizjonerach, pasjonatach i dobroczyńcach – Polska Rada Biznesu przekształca Nagrodę PRB im. Jana Wejcherta w Nagrodę Polskiej Rady Biznesu. Ambicją fundatorów Nagrody jest uhonorowanie osób o nieposzlakowanej opinii za osiągnięty w danym roku sukces biznesowy, za odwagę we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań wyznaczających zupełnie nowe standardy rynkowe, za wspieranie wyjątkowych przedsięwzięć służących rozwojowi społeczeństwa i niesieniu pomocy potrzebującym oraz za wcielanie w życie zasady: wierzyć, działać, dawać.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o Nagrodę Polskiej Rady Biznesu (dalej "Konkurs") jest stowarzyszenie „Polska Rada Biznesu – Polish Business Roundtable” z siedzibą w Warszawie (00-567), przy Al. Ujazdowskich 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000075374 (dalej „Organizator”).
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie i przyznanie nagród oraz wyróżnień na zasadach określonych w Regulaminie, osobom, które do czasu rozpoczęcia danej edycji Konkursu znacząco wyróżniały się w jednej z 4 (słownie: czterech) następujących kategorii:
 1. Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii SUKCES – za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek;
 2. Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej;
 3. Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym;
 4. Nagroda specjalna PRB im. Jana Wejcherta – za całokształt działalności lub szczególne osiągnięcia, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego.
 1. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: www.nagrodaprb.pl (dalej „Portal”). Ogłoszenie będzie zawierało kompletny terminarz Konkursu,
  w szczególności termin dokonywania zgłoszeń, wyłaniania zwycięzców, składania reklamacji i ogłaszania wyników Konkursu, a także wysokość nagrody finansowej przewidzianej dla zwycięzcy kategorii
  „Działalność Społeczna”. Konkurs rozpoczyna się z pierwszym dniem, w którym możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń.
 2. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego.
 3. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje kapituła (dalej „Kapituła”) powoływana przez Organizatora, w której skład wchodzi od 10 (słownie: dziesięciu) do 25 (słownie: dwudziestu pięciu) osób, w tym po 1 (słownie: jednej) osobie z rodzin Andrzeja Czerneckiego, Jana Kulczyka i Jana Wejcherta. Przewodniczącego Kapituły w każdej edycji Konkursu wskazuje Organizator.
 4. W przypadku rezygnacji lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez któregokolwiek członka Kapituły, Organizator stwierdza utratę uprawnień członka Kapituły w odniesieniu do takiej osoby. Gdyby w czasie trwania Konkursu liczba członków Kapituły obniżona została poniżej 10 (słownie: dziesięciu) osób, Organizator dokooptuje do składu Kapituły tyle osób, aby ich liczba była zgodna z pkt. 5 Regulaminu.

Uczestnicy

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 8 i 44a Regulaminu, w Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, niekarane za przestępstwo umyślne, które zostaną zgłoszone przez osoby lub podmioty, o których mowa w pkt. 11 we właściwym terminie do udziału
  w Konkursie. Przy czym Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno obywatele Polski wyróżniający się
  w jednej z kategorii określonych w pkt. 2 w działalności prowadzonej w kraju lub za granicą, jak również obcokrajowcy, których sukcesy w jednej ze wskazanych kategorii wywierają pozytywny wpływ na polską rzeczywistość.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Polskiej Rady Biznesu, pracownicy, przedstawiciele członkowie organów Organizatora oraz podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, z zastrzeżeniem pkt. 44. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby świadczące pracę, usługi lub działające na rzecz Organizatora, bez względu na podstawę prawną (np. umowa o pracę, umową cywilnoprawna itp.). Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków. W Konkursie mogą brać udział osoby będące właścicielami lub osobami zarządzającymi firmami (spółkami, przedsiębiorstwami), w których współwłaścicielami są członkowie Polskiej Rady Biznesu, o ile udział we własności członka Polskiej Rady Biznesu w takiej firmie (przedsiębiorstwie, spółce) nie wynosi więcej niż 5%.
 3. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Portalu. Przed wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
 4. Osoby spełniające warunki udziału w Konkursie, które zostaną prawidłowo zgłoszone do udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”) zgodnie z Regulaminem, zwane są w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem w terminie wskazanym
  w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt. 3. Z zastrzeżeniem pkt. 45, następujące osoby mogą dokonać Zgłoszenia po 1 (słownie: jednej) osobie do udziału w każdej kategorii Konkursu:
 1. każdy z członków Polskiej Rady Biznesu, z wyłączeniem członków Kapituły,
 2. każdy z członków rodziny Jana Wejcherta, Jana Kulczyka oraz Andrzeja Czerneckiego, będący spadkobiercą jednego z nich,
 3. każdy z biznesowych przyjaciół Jana Wejcherta, Jana Kulczyka, Andrzeja Czerneckiego zaproszonych przez Organizatora do dokonywania Zgłoszeń,
 4. każdy z przedstawicieli mediów zaproszonych przez Organizatora do dokonywania Zgłoszeń,
 5. każda z instytucji gospodarczych zaproszonych przez Organizatora do dokonywania Zgłoszeń,
 6. każdy z nagrodzonych lub wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu (nie dotyczy pierwszej edycji Konkursu)
 7. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne inne niż wskazane powyżej, które zostały zaproszone przez Organizatora do dokonywania Zgłoszeń,
 8. inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne

- dokonując zgłoszenia w formie on-line za pośrednictwem formularza internetowego („Formularz Zgłoszeniowy”) na zasadach określonych w Regulaminie (dalej łącznie jako: „Podmioty Zgłaszające”).

 1. Zgłoszenie następuje w jeden z następujących sposobów:

a. Tzw. Pełne Zgłoszenie, które następuje poprzez:

 1. wypełnienie przez Podmiot Zgłaszający Formularza Zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu („Załącznik nr 1”), dostępnego na Portalu,
 2. akceptację niniejszego Regulaminu przez Podmiot Zgłaszający - poprzez złożenie stosownego oświadczenia na Portalu,
 3. dołączenie do Formularza Zgłoszeniowego skanu oświadczenia osoby zgłaszanej w Konkursie (dalej: „Oświadczenie Osoby Nominowanej”), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu („Załącznik nr 2").
 1. Tzw. Zgłoszenie Częściowe, które następuje poprzez:
 1. Podanie na Portalu służbowych danych kontaktowych zgłaszanej osoby (imię, nazwisko, służbowy adres email lub służbowy numer telefonu),
 2. akceptację niniejszego Regulaminu poprzez Podmiot Zgłaszający poprzez złożenie stosownego oświadczenia na Portalu.
 1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Częściowego Organizator dokona weryfikacji zgłaszanej osoby pod kątem spełniania kryteriów określonych niniejszym Regulaminem oraz podejmie próby kontaktu ze zgłaszaną osobą w celu pozyskania od niej podpisanego Oświadczenia Nominowanego ("Załącznik nr 2"). Zgłoszenie Częściowe skutkuje zgłoszeniem osoby do Konkursu jedynie w przypadku, gdy osoba zgłaszania doręczy Organizatorowi podpisane Oświadczenie Osoby Nominowanej najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Organizatora, który nie będzie jednak krótszy niż 3 dni, licząc od otrzymania stosownego wezwania od Organizatora.

13a. Organizator, po otrzymaniu Zgłoszenia (tj. zarówno Pełnego Zgłoszenia jak i Zgłoszenia Częściowego) może zwracać się do Podmiotu Zgłaszającego oraz do osoby zgłaszanej w Konkursie o uzupełnianie, potwierdzenie lub sprostowanie danych niezbędnych do rozpatrzenia kandydatury w Konkursie. Organizator zastrzega, że brak współpracy z Organizatorem w tym zakresie może spowodować odrzuceniem zaproponowanej kandydatury. Wnioski oraz informacje w tym zakresie będą wysyłane na przekazany Organizatorowi adres email lub przekazywane drogą telefoniczną.

 1. W przypadku, gdy ta sama osoba została zgłoszona w Konkursie przez co najmniej 2 podmioty i złożyła już Oświadczenie Osoby Nominowanej, Organizator może zwolnić ją z obowiązku złożenia kolejnego Oświadczenia Nominowanego.
 2. Zgłoszenie przez podmioty, o których mowa w pkt. 11 (viii) Regulaminu wymaga (i) prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, (ii) akceptacji zgłoszenia przez Biuro Nagrody działające przy Organizatorze, (iii) prawidłowego wypełnienia Oświadczenia Nominowanego przez Uczestnika i wysłania go Organizatorowi zgodnie z uregulowaniami wskazanymi w pkt. 12–14 Regulaminu.

15a. Podmiot Zgłaszający może zgłosić do Konkursu także osobę będącą byłym lub obecnym członkiem władz jej statutowych, właścicielem lub założycielem, przy czym osobą działającą w imieniu Podmiotu Zgłaszającego (wypełniającą Formularz Zgłoszeniowy) musi być inna osoba niż osoba zgłaszana.

15b. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że do dokonania skutecznego Zgłoszenia niezbędne jest podanie wszystkich danych i złożenie wszystkich oświadczeń wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz w Oświadczeniu Nominowanego, chyba że z treści tych dokumentów wyraźnie wynika, że określone dane lub oświadczenia są fakultatywne.

15c.Uczestnik, przekazując Organizatorowi Oświadczenie Osoby Nominowanej, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator może uwarunkować uczestnictwo Uczestnika w Konkursie od wzięcia przez Uczestnika udziału w produkcji materiałów filmowych realizowanych na potrzeby gali finałowej Konkursu oraz od wyrażenia zgody na ich rozpowszechnianie. Termin, forma i miejsce wykonania takich materiałów oraz zakres ich rozpowszechniania zostaną wskazane przez Organizatora i przedstawione Uczestnikowi z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

Przyjęcie Zgłoszenia

 1. Organizator może pozostawić bez dalszego biegu Formularze Zgłoszeniowe i Oświadczenie Osoby Nominowanej wypełnione niezgodnie z Regulaminem, nieprawidłowo, niekompletnie, wysłane po terminie lub zawierające dane nieprawdziwe.
 2. W momencie przesłania do Organizatora kompletnego i zgodnego z Regulaminem Zgłoszenia zgłoszona osoba uzyskuje status Uczestnika.

Nagrody

 1. Z zastrzeżeniem przepisów powyższych, Kapituła z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt. 2 wyłoni spośród Uczestników zwycięzców Konkursu i przyzna („Zwycięzcy”):
  1. 1 (słownie: jedną) Nagrodę PRB im. Jana Kulczyka w kategorii: SUKCES (dalej „Za Sukces”);
  2. 1 (słownie: jedną) Nagrodę PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii: WIZJA I INNOWACJE (dalej „Za Innowacyjność”);
  3. 1 (słownie: jedną) Nagrodę PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (dalej „Za działalność społeczną”);
  4. 1 (słownie: jedną) Nagrodę specjalną PRB im. Jana Wejcherta (dalej „Nagroda specjalna”).
 2. O zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Konkursie w określonej kategorii decyduje w pierwszej kolejności wybór dokonany Podmiot Zgłaszający w ramach Formularza Zgłoszeniowego. Kapituła może jednak zdecydować o przyporządkowaniu Uczestnika do udziału w innej kategorii Konkursu niż wskazano w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Nagrodą w każdej z kategorii Konkursu będzie statuetka wyrzeźbiona z przeznaczeniem na nagrodę (dalej „Statuetka”), a w przypadku kategorii „Za działalność społeczną" także nagroda finansowa, której wysokość zostanie określona w ogłoszeniu o Konkursie. W stosunku do nagród rzeczowych (Statuetek), co do których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, ustala się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Natomiast w przypadku przyznania nagrody finansowej w kategorii
  „Za działalność społeczną", od wartości nagrody finansowej określonej w ogłoszeniu o Konkursie odliczana jest kwota należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, który zostanie zapłacony zgodnie
  z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. W przypadku przyznania Statuetki, Zwycięzca nie może żądać wypłacenia jej równowartości w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również w żadnym przypadku Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.
 5. Zwycięzca nie będzie uprawniony do:

a. dokonania sprzedaży, darowizny lub użyczenia Statuetki ani innego rozporządzenia nią bez zgody Organizatora,

b. posługiwania się Statuetką w taki sposób, który mógłby narazić Konkurs, jego Organizatora, patronów nagrody, Statuetkę lub jej twórcę na utratę lub naruszenie renomy, dobrego imienia lub prestiżu,

c. posługiwania się emblematami, znakami towarowymi, logo, oznaczeniami lub innymi symbolami nawiązującymi do Konkursu lub Organizatora w celu promocji lub reklamy, bez zgody Organizatora.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego punktu Regulaminu, Organizator może żądać od Uczestnika zwrotu Statuetki – w takim przypadku Statuetka zostanie zwrócona w terminie wskazanym przez Organizatora.

Wybór Zwycięzcy

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ramach następującej procedury:

a. Organizator dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych Zgłoszeń pod kątem zgodności z Regulaminem,

b. Następnie Zgłoszenia zweryfikowane, zgodnie z lit. a. powyżej, ocenione zostaną przez członków Kapituły, na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Uczestnicy ocenieni zostaną przez Kapitułę w dwóch etapach głosowania (dalej „I i II Etap głosowania"). Głosowanie w każdej z kategorii, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu, przeprowadzone zostanie oddzielnie.
 2. Kapituła ma prawo do czasu wyłonienia zwycięzców w II Etapie głosowania podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody w określonej kategorii w danej edycji Konkursu z uwagi na brak odpowiedniego kandydata lub inne nadzwyczajne okoliczności. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim podejmowana będzie w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy quorum wymaganym zgodnie z pkt. 31.
 3. W przypadku dokonania znaczącej liczby Zgłoszeń do Konkursu, Organizator może, przed dokonaniem oceny przez Kapitułę, według własnego uznania, dokonać wstępnego wyboru kandydatur w każdej z kategorii Konkursu i odrzucenia tych kandydatur, które według uznania Organizatora nie odpowiadają kryteriom określonym w pkt. 2 Regulaminu. W takim przypadku Kapituła przystąpi do wyboru Zwycięzców spośród Uczestników zakwalifikowanych przez Organizatora.

I ETAP GŁOSOWANIA

 1. W I Etapie głosowania każdy z członków Kapituły kierując się swoim własnym uznaniem, mając na uwadze kryteria wskazane w pkt. 2, przyzna każdemu z Uczestników Konkursu na podstawie informacji zawartych
  w Formularzu Zgłoszeniowym od 0 (słownie: zera) do 4 (słownie: czterech) punktów.
  W przypadku nieprzyznania punktów któremukolwiek z Uczestników przez danego członka Kapituły, Organizator przyjmuje, że Uczestnik otrzymał 0 (słownie: zero) punktów od tego członka Kapituły.
 2. Członkowie Kapituły oddają głosy poprzez wypełnienie i przedstawienie Organizatorowi w określonym przez niego terminie, elektronicznej księgi uczestników. Księga uczestników przygotowywana jest przez Organizatora i zawiera kartę oceny każdego Uczestnika, który został skutecznie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany zgodnie z pkt. 23 a, z zastrzeżeniem pkt. 26 Regulaminu.
 3. Do II Etapu głosowania awansuje 3 (słownie: trzech) Uczestników w każdej kategorii, którzy po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków Kapituły uzyskali największą liczbę punktów w swoich kategoriach. Jeżeli w którejkolwiek kategorii taką samą, największą liczbę punktów uzyska większa liczba Uczestników, wszyscy Uczestnicy z największą liczbą punktów przechodzą do II Etapu głosowania.
  W przypadku, gdy jeden z Uczestników, o których mowa w niniejszym punkcie, otrzyma Nagrodę Specjalną (określoną w pkt. 42-47) to na jego miejsce wchodzi Uczestnik, który otrzymał kolejno największą liczbę punktów w danej kategorii.

II ETAP GŁOSOWANIA

 1. W celu przeprowadzenia II Etapu głosowania w ramach Konkursu, Kapituła spotka się w siedzibie Organizatora w terminie przez niego wyznaczonym.
 2. Kapituła przeprowadzi głosowanie w ramach II Etapu głosowania, jeśli na spotkaniu obecnych będzie co najmniej połowa członków pełnego składu Kapituły. W przypadku braku wskazanego quorum, głosowanie nie zostanie przeprowadzone, a Organizator wyznaczy kolejny termin spotkania. W drugim terminie głosowanie zostanie przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych członków Kapituły. Członek Kapituły, który nie może osobiście uczestniczyć w spotkaniu (w obu terminach), może odpowiednio wcześniej za zgodą Przewodniczącego Kapituły ustalić sposób głosowania na odległość przy użyciu dostępnych środków komunikacji.
 3. Podczas spotkania, o którym mowa w pkt. 31, głosowanie prowadzone jest w każdej z kategorii oddzielnie. W każdym głosowaniu każdy z członków Kapituły oddaje głos wyłącznie na 1 (słownie: jednego) Uczestnika Konkursu spośród Uczestników, którzy przeszli do II Etapu głosowania. Głosowanie ma charakter jawny.
 4. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostają Uczestnicy, na których swój głos odda największa liczba członków Kapituły w II Etapie głosowania.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez 2 (słownie: dwóch) lub więcej Uczestników w danej kategorii, Kapituła przeprowadzi ponowne głosowanie w celu wyłonienia Zwycięzcy spośród Uczestników, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

 1. W przypadku ponownego uzyskania równej liczby głosów przez 2 (słownie: dwóch) lub więcej Uczestników, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, na którego swój głos odda przewodniczący Kapituły.
 2. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma Nagrody, o których mowa w pkt. 18.
 3. Ponadto, Kapituła, według swojego uznania, może przyznać dowolną liczbę wyróżnień Uczestnikom, którzy nie zostali Zwycięzcami. Decyzja o przyznaniu wyróżnienia wymaga jednomyślności Kapituły.
 4. Imiona i nazwiska Zwycięzców oraz osób wyróżnionych zgodnie z pkt. 36 zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej (dalej „Gala"), która odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez Organizatora
  i ogłoszonym na Portalu. W ramach Gali odbędzie się wręczenie Nagród Zwycięzcom. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk Uczestników, którzy dostali się do II Etapu Konkursu.
 5. Nagrody mogą być wręczone również po Gali w sposób określony przez Organizatora.
 6. Imiona i nazwiska Zwycięzców oraz osób wyróżnionych mogą być również opublikowane na Portalu.
 7. W przypadku nieobecności podczas Gali Zwycięzcy / osoby wyróżnionej lub osoby, która reprezentuje Zwycięzcę / osobę wyróżnioną za zgodą Organizatora, Organizator uzgodni sposób i miejsce przekazania Nagrody w terminie późniejszym, bezpośrednio z danym Zwycięzcą.
 8. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji nie przysługuje mu jednak prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego. Zrzeczenie się Nagrody wymaga oświadczenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i skutkuje nieodwołalną utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Organizator ma prawo do wyboru innego Zwycięzcy w oparciu o kryteria wyboru określone w Regulaminie. Wybór zostanie dokonany przez członków Kapituły podczas spotkania zorganizowanego nie później niż w terminie 14 dni od dnia zrzeczenia się Nagrody, o którym mowa na wstępie niniejszego punktu. Zwycięzca zostanie wybrany bez względu na liczbę członków Kapituły obecnych na spotkaniu oraz z pominięciem procedury wyłaniania Zwycięzców określonej w Regulaminie.

Nagroda specjalna

 1. Nagroda specjalna przyznawana będzie Uczestnikowi za szczególne osiągnięcia lub całokształt działalności, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego.
 2. Nagroda specjalna przyznawana zgodnie z zapisami odnoszącymi się do pozostałych nagród, z zastrzeżeniem różnić przewidzianych poniżej. W Konkursie może być przyznana wyłącznie jedna Nagroda specjalna.
 3. Członkowie stowarzyszenia Polska Rada Biznesu, będącego Organizatorem Konkursu oraz ich pracownicy, przedstawiciele i członkowie organów mogą być zgłaszani do udziału w Konkursie w kategorii Nagroda specjalna wyłącznie w przypadku, w którym nominacja dotyczy działalności takiego Uczestnika mającej miejsce przed rozpoczęciem współpracy z Polską Radą Biznesu oraz w przypadku, w którym kandydatura taka zostanie jednogłośnie zaakceptowana przez Kapitułę.

44a. Zgłaszane do udziału w Konkursie w kategorii Nagroda specjalna mogą być osoby i instytucje, spełniające kryteria Nagrody specjalnej, które nie były zgłoszone jako Uczestnicy w pozostałych kategoriach. Zwycięzca, przed odebraniem Nagrody specjalnej, jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu lub innych oświadczeń wskazanych przez Organizatora, w terminie wskazanym przez Organizatora.

 1. Zgłoszeń do Nagrody specjalnej mogą dokonywać wyłącznie członkowie Polskiej Rady Biznesu oraz członkowie rodzin Andrzeja Czerneckiego, Jana Kulczyka i Jana Wejcherta będący ich spadkobiercami oraz członkowie Kapituły w danym roku. Wskazane osoby mogą dokonać po 1 (słownie: jednym) Zgłoszeniu do Nagrody specjalnej w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Kapituły. Zabronione jest dokonywanie przez członków Polskiej Rady Biznesu Zgłoszeń własnej osoby lub ich pracowników, przedstawicieli oraz osób pełniących funkcje członków organów w ich przedsiębiorstwach.
 2. O przyznaniu Nagrody specjalnej decyduje Kapituła w głosowaniu przeprowadzonym osobno w przedmiocie każdego Zgłoszenia.
 3. Decyzja o przyznaniu Nagrody specjalnej wymaga zwykłej większości głosów członków Kapituły. W głosowaniu tym jest dopuszczalne oddanie głosu na odległość przy użyciu dostępnych środków komunikacji. Termin i sposób głosowania wyznacza Przewodniczący Kapituły po zasięgnięciu opinii jej członków.

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych jest Organizator.
 2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się
  z Uczestnikiem, selekcji i wyboru Zwycięzców, osób wyróżnionych; opublikowania imienia i nazwiska Uczestnika; Dane będą opracowywane i/lub porównywane w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. Za zgodą Uczestnika Dane przetwarzane będą również w innych celach określonych przez Administratora.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o zmianach Danych.
 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie.
 5. Dane są szczególnie chronione, w tym przy zastosowaniu środków zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, w tym m. in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem oprogramowania uniemożliwiającego dostęp do nich osobom postronnym.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora, za pośrednictwem kuriera, doręczone osobiście lub przesłane na adres e-mail nagroda.prb@prb.pl. Reklamacje powinny być zgłoszone w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym odbędzie się Gala Finałowa.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres lub adres e-mail, który nie jest przypisany do Uczestnika.
 5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Portal

 1. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest zgłoszenie Uczestnika do Konkursu oraz zapoznanie się z treściami dotyczącymi Konkursu. Portal umożliwia również wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora, jak i osoby trzecie oraz wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Portalu należy zgłaszać zgodnie z procedurą właściwą dla reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (aktualne wersje przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera i Safari) z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Za pośrednictwem Portalu (w tym w ramach Konkursu) zabronione jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Postanowienia końcowe

 1. Opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w materiałach promocyjnych i reklamowych,
  w tym na Portalu. Wszystkie treści zawarte w ww. materiałach mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie wyłącznie w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym do przedłużenia Konkursu. Zmiany zostaną opublikowane na stronach Portalu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 3. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 4. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu, czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy lub wyróżnionego. W takim przypadku Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika, na podstawie kryteriów zawartych
  w Regulaminie.
 5. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że wykorzystanie przez Organizatora informacji przekazanych przez Uczestnika, w tym zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich czy też chronionej tajemnicy lub know-how. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe oświadczenie.
 6. Organizator jest uprawniony do korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi, wykonań, imienia i nazwiska Uczestnika wykorzystywać w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy Konkursu oraz działalności Organizatora, w tym w szczególności Organizator ma prawo wykorzystywać w powyższych celach nagrania
  i fotografie z Gali, w tym zawierające wizerunek, głos i/lub wypowiedzi Uczestników.
 7. W przypadku gdyby w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Danych, w tym wszelkich informacji podawanych w ramach Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z Regulaminem, Organizator poniósłby jakiekolwiek szkody lub koszty (w tym wskutek dowolnych postępowań, wszczętych urzędowo lub na wniosek dowolnej osoby oraz zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń) osoby/podmioty dokonujące Zgłoszeń Uczestnika zobowiązują/e się pokryć te szkody lub koszty w pełnej wysokości, w tym koszty pomocy prawnej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem,
  w tym z pkt. 66 powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Brak współpracy Uczestnika w ramach weryfikacji uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy lub wyróżnionego. W takim przypadku Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika zgodnie z Regulaminem.