Regulamin

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ POLSKIEJ RADY BIZNESU IM. JANA WEJCHERTA

W dowód pamięci o zmarłym 31 października 2009 roku Janie Wejchercie, wybitnym przedsiębiorcy, wizjonerze i pasjonacie oraz zasłużonym dobroczyńcy, Polska Rada Biznesu ustanawia coroczną Nagrodę Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Ambicją fundatorów Nagrody jest uhonorowanie osób o nieposzlakowanej opinii za osiągnięty w danym roku sukces biznesowy, za odwagę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wyznaczających zupełnie nowe, rynkowe standardy oraz za wspieranie wyjątkowych przedsięwzięć dedykowanych społeczeństwu i osobom potrzebującym.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nagrodę im. Jana Wejcherta (dalej "Konkurs") jest Polska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 13, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075374 (dalej "Organizator").

2. Konkurs przeprowadzany jest co roku, a jego celem jest wyłonienie i przyznanie nagród i wyróżnień, na zasadach określonych w Regulaminie, osobom, które do czasu rozpoczęcia danej edycji Konkursu, znacząco wyróżniały się w jednej z 4 (słownie: czterech) następujących kategorii:

SUKCES – zrealizowanie lub sfinalizowanie przez przedsiębiorcę lub menadżera spektakularnego projektu, który wywarł trwały wpływ na polski rynek;

WIZJA I INNOWACJE – zastosowanie wbrew sceptycyzmowi społecznemu nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej;

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – wykorzystanie kapitału, wiedzy lub pozycji społecznej przez osobę uczestniczącą w życiu gospodarczym, politycznym, kulturalnym, w realizacji działań społecznych lub filantropijnych;

NAGRODA SPECJALNA - na zasadach określonych w pkt. 42 i nast.;

3. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: www.nagrodaprb.pl (dalej „Portal"). Ogłoszenie będzie zawierało kompletny terminarz Konkursu, w szczególności termin dokonywania Zgłoszeń, wyłaniania Zwycięzców, składania reklamacji i ogłaszania wyników Konkursu, a także wysokość nagrody finansowej przewidzianej dla Zwycięzcy kategorii „Za działalność społeczną". Konkurs rozpoczyna się z pierwszym dniem, w którym możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń.

4. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego.

5. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje kapituła (dalej „Kapituła") powoływana do każdej edycji Konkursu przez Organizatora, w której skład wchodzi od 10 (słownie: dziesięciu) do 25 (słownie: dwudziestu pięciu) osób, w tym 2 (słownie: dwie) osoby wskazane ze swojego grona przez członków rodziny Jana Wejcherta, będących jego spadkobiercami. Przewodniczącego Kapituły w każdej edycji Konkursu wskazuje Organizator.

6. W przypadku rezygnacji lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez któregokolwiek członka Kapituły, Organizator stwierdza utratę uprawnień członka Kapituły w odniesieniu do takiej osoby. W przypadku, gdyby w czasie trwania Konkursu liczba członków Kapituły obniżona została poniżej 10 (słownie: dziesięciu) osób, Organizator dokooptuje do składu Kapituły tyle osób, aby ich liczba była zgodna z pkt. 5 Regulaminu.

Uczestnicy

7. Z zastrzeżeniem pkt. 8 i 44a Regulaminu, w Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, niekarane za przestępstwo umyślne, które zostaną zgłoszone przez osoby lub podmioty, o których mowa w pkt. 11 we właściwym terminie do udziału w Konkursie. Przy czym Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno obywatele Polski wyróżniający się w jednej z kategorii określonych w pkt. 2 w działalności prowadzonej kraju lub za granicą, jak również obcokrajowcy, których sukcesy w jednej ze wskazanych kategorii wywierają pozytywny wpływ na polską rzeczywistość.

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Polskiej Rady Biznesu, pracownicy, przedstawiciele członkowie organów Organizatora oraz podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, z zastrzeżeniem pkt. 44. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby świadczące pracę, usługi lub działające na rzecz Organizatora, bez względu na podstawę prawną (np. umowa o pracę, umową cywilnoprawna itp.). Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

9. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Portalu. Przed wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

10. Osoby spełniające warunki udziału w Konkursie, które zostaną prawidłowo zgłoszone do udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie") zgodnie z Regulaminem, zwane są w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami", a każda z osobna "Uczestnikiem".

Zgłoszenia do udziału w Konkursie

11. Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt. 3. Z zastrzeżeniem pkt. 45, następujące osoby mogą dokonać Zgłoszenia po 1 (słownie: jednej) osobie do udziału w każdej kategorii Konkursu: (i) każdy z członków Polskiej Rady Biznesu, z wyłączeniem członków Kapituły, (ii) każdy z członków rodziny Jana Wejcherta, będący jego spadkobiercą, (iii) każdy z biznesowych przyjaciół Jana Wejcherta zaproszonych przez Organizatora do dokonywania Zgłoszeń, (iv) każdy z przedstawicieli mediów zaproszonych przez Organizatora do dokonywania Zgłoszeń, (v) każda z instytucji gospodarczych zaproszonych przez Organizatora do dokonywania Zgłoszeń, (vi) każdy z nagrodzonych lub wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu (nie dotyczy pierwszej edycji Konkursu), (vii) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne inne niż wskazane powyżej, które zostały zaproszone przez Organizatora do dokonywania Zgłoszeń, (viii) inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które dokonają zgłoszenia w formie on-line za pośrednictwem formularza internetowego („Formularz Internetowy") na zasadach określonych w Regulaminie.

12. Zgłoszenie przez podmioty, o których mowa w pkt. 11 (i)-(vii) Regulaminu wymaga prawidłowego (i) wypełnienia formularza zgłoszeniowego (dalej „Formularz Zgłoszeniowy"), stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu („Załącznik nr 1"), dostępnego na Portalu a także w siedzibie Organizatora, (ii) dołączenia oświadczenia osoby zgłaszanej w Konkursie (dalej: „Oświadczenie Osoby Zgłoszonej"), stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu („Załącznik nr 2") oraz akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę zgłaszaną i zgłaszającą, (iii) wysłania dokumentów wskazanych powyżej Organizatorowi na adres: 00-567 Warszawa, Al. Ujazdowskie 13, lub skanu tych dokumentów pocztą e-mail na adres: nagroda.prb@prb.pl. O zachowaniu terminu na dokonanie Zgłoszenia decyduje data wpływu Zgłoszenia do Organizatora. W przypadku, gdy ta sama osoba została zgłoszona w Konkursie przez co najmniej 2 podmioty i złożyła już Oświadczenie Osoby Zgłoszonej, Organizator może zwolnić ją z obowiązku złożenia kolejnego Oświadczenia Osoby Zgłoszonej.

13. Prawidłowe wypełnienie:

podania co najmniej następujących, zgodnych z prawdą,

danych zgłaszanej osoby:

i. imię i nazwisko

ii. nazwa firmy/instytucji

iii. branża

iv. stanowisko służbowe

v. adres

vi. adres e-mail oraz numer telefonu

vii. wskazanie, do której z nagród wymienionych w pkt. 18 zgłaszana jest dana osoba

viii. wskazanie okoliczności uzasadniających przyznanie zgłaszanej osobie nagrody w określonej kategorii Konkursu;

danych osoby zgłaszającej:

i. imię i nazwisko

ii. nazwa instytucji

iii. adres

iv. stanowisko służbowe

v. adres e-mail oraz numer telefonu;

b. Oświadczenia Osoby Zgłoszonej wymaga potwierdzenia przez Uczestnika danych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym / Internetowym oraz złożenia odpowiednich oświadczeń lub wyrażenia zgód, w tym zgody na przetwarzanie danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym / Internetowym oraz w ramach uczestnictwa w Konkursie, („Dane") w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Uczestnikiem, selekcji i wyboru zwycięzców; opublikowania imienia i nazwiska Uczestnika. Ponadto Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych w celach marketingowych Organizatora i osób trzecich, jak również na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

14. Zgłoszenie przez podmioty, o których mowa w pkt. 11 (viii) Regulaminu wymaga (i) prawidłowego wypełnienia Formularza Internetowego, (ii) akceptacji zgłoszenia przez Biuro Nagrody działające przy Organizatorze, (iii) prawidłowego wypełnienia Oświadczenia Osoby Zgłoszonej przez Uczestnika i wysłania go Organizatorowi zgodnie z uregulowaniami wskazanymi w pkt. 12 (iii) oraz 13 b Regulaminu.

15. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: podania następujących zgodnych z prawdą:

danych zgłaszanej osoby:

i. imię i nazwisko

ii. stanowisko służbowe

iii. reprezentowana firma/instytucja

iv. branża

v. adres e-mail

vi. numer telefonu

vii. wskazanie kategorii

danych osoby zgłaszającej:

i. imię i nazwisko

ii. reprezentowana firma/instytucja

iii. adres e-mail

iv. numer telefonu.

Ponadto osoba zgłaszająca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu oraz dokonać akceptacji Regulaminu. Dodatkowo osoba zgłaszająca będzie mogła dołączyć opis osoby zgłaszanej w pliku tekstowym (format .doc lub .docx, maksymalnie 2 strony czcionką Arial, rozmiar 10, łączna liczba znaków 4000).

Przyjęcie Zgłoszenia

16. Organizator może pozostawić bez dalszego biegu Formularze Zgłoszeniowe / Internetowe i Oświadczenie Osoby Zgłoszonej wypełnione niezgodnie z Regulaminem, nieprawidłowo, niekompletnie, wysłane po terminie lub zawierające dane nieprawdziwe.

17. W momencie przesłania do Organizatora kompletnego i zgodnego z Regulaminem Zgłoszenia zgłoszona osoba uzyskuje status Uczestnika.

Nagrody

18. Z zastrzeżeniem przepisów powyższych, Kapituła z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt. 2 wyłoni spośród Uczestników zwycięzców Konkursu i przyzna („Zwycięzcy"):

a. 1 (słownie: jedną) nagrodę w kategorii za sukces (dalej „Za sukces")

b. 1 (słownie: jedną) nagrodę w kategorii za wizję i innowacje (dalej „Za wizję i innowacje")

c. 1 (słownie: jedną) nagrodę w kategorii za działalność społeczną (dalej „Za działalność społeczną")

d. 1 (słownie: jedną) nagrodę specjalną (dalej „Nagroda specjalna")

19. O zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Konkursie w określonej kategorii decyduje w pierwszej kolejności wybór dokonany przez osobę/y lub podmiot zgłaszający Uczestnika w ramach Formularza Zgłoszeniowego / Internetowego. Kapituła może jednak zdecydować o przyporządkowaniu Uczestnika do udziału w innej kategorii Konkursu niż wskazano w Formularzu Zgłoszeniowym / Internetowym.

20. Nagrodą w każdej z kategorii Konkursu będzie statuetka wyrzeźbiona z przeznaczeniem na nagrodę (dalej „Statuetka"), a w przypadku kategorii „Za działalność społeczną" także nagroda finansowa, której wysokość zostanie określona w ogłoszeniu o Konkursie. W stosunku do nagród rzeczowych (Statuetek), co do których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, ustala się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Natomiast w przypadku przyznania nagrody finansowej w kategorii „Za działalność społeczną", od wartości nagrody finansowej określonej w ogłoszeniu o Konkursie odliczana jest kwota należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, który zostanie zapłacony zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

21. W przypadku przyznania Statuetki, Zwycięzca nie może żądać wypłacenia jej równowartości w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również w żadnym przypadku Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.

22. Zwycięzca nie będzie uprawniony do:

a. dokonania sprzedaży, darowizny lub użyczenia Statuetki ani innego rozporządzenia nią bez zgody Organizatora,

b. posługiwania się Statuetką w taki sposób, który mógłby narazić Konkurs, jego Organizatora, Statuetkę lub jej twórcę na utratę lub naruszenie renomy, dobrego imienia lub prestiżu,

c. posługiwania się emblematami, znakami towarowymi, logo, oznaczeniami lub innymi symbolami nawiązującymi do Konkursu lub Organizatora w celu promocji lub reklamy, bez zgody Organizatora.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego punktu Regulaminu, Organizator może żądać od Uczestnika zwrotu Statuetki – w takim przypadku Statuetka zostanie zwrócona w terminie wskazanym przez Organizatora.

Wybór Zwycięzcy

23. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ramach następującej procedury:

a. Organizator dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych Zgłoszeń pod kątem zgodności z Regulaminem,

b. Następnie Zgłoszenia zweryfikowane, zgodnie z lit. a. powyżej, ocenione zostaną przez członków Kapituły, na zasadach określonych w Regulaminie.

24. Uczestnicy ocenieni zostaną przez Kapitułę w dwóch etapach głosowania (dalej „I i II Etap głosowania"). Głosowanie w każdej z kategorii, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu, przeprowadzone zostanie oddzielnie.

25. Kapituła ma prawo do czasu wyłonienia zwycięzców w II Etapie głosowania podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody w określonej kategorii w danej edycji Konkursu z uwagi na brak odpowiedniego kandydata lub inne nadzwyczajne okoliczności. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim podejmowana będzie w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy quorum wymaganym zgodnie z pkt. 31.

26. W przypadku dokonania znaczącej liczby Zgłoszeń do Konkursu, Organizator może, przed dokonaniem oceny przez Kapitułę, według własnego uznania, dokonać wstępnego wyboru kandydatur w każdej z kategorii Konkursu i odrzucenia tych kandydatur, które według uznania Organizatora nie odpowiadają kryteriom określonym w pkt. 2 Regulaminu. W takim przypadku Kapituła przystąpi do wyboru Zwycięzców spośród Uczestników zakwalifikowanych przez Organizatora.

I ETAP GŁOSOWANIA

27. W I Etapie głosowania każdy z członków Kapituły kierując się swoim własnym uznaniem, mając na uwadze kryteria wskazane w pkt. 2, przyzna każdemu z Uczestników Konkursu na podstawie informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym / Internetowym od 0 (słownie: zera) do 4 (słownie: czterech) punktów. W przypadku nieprzyznania punktów któremukolwiek z Uczestników przez danego członka Kapituły, Organizator przyjmuje, że Uczestnik otrzymał 0 (słownie: zero) punktów od tego członka Kapituły.

28. Członkowie Kapituły oddają głosy poprzez wypełnienie i przedstawienie Organizatorowi w określonym przez niego terminie, elektronicznej księgi uczestników. Księga uczestników przygotowywana jest przez Organizatora i zawiera kartę oceny każdego Uczestnika, który został skutecznie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany zgodnie z pkt. 23 a, z zastrzeżeniem pkt. 26 Regulaminu.

29. Do II Etapu głosowania awansuje 3 (słownie: trzech) Uczestników w każdej kategorii, którzy po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków Kapituły uzyskali największą liczbę punktów w swoich kategoriach. Jeżeli w którejkolwiek kategorii taką samą, największą liczbę punktów uzyska większa liczba Uczestników, wszyscy Uczestnicy z największą liczbą punktów przechodzą do II Etapu głosowania. W przypadku, gdy jeden z Uczestników, o których mowa w niniejszym punkcie, otrzyma Nagrodę Specjalną (określoną w pkt. 42-47) to na jego miejsce wchodzi Uczestnik, który otrzymał kolejno największą liczbę punktów w danej kategorii.

II ETAP GŁOSOWANIA

30. W celu przeprowadzenia II Etapu głosowania w ramach Konkursu, Kapituła spotka się w siedzibie Organizatora w terminie przez niego wyznaczonym.

31. Kapituła przeprowadzi głosowanie w ramach II Etapu głosowania, jeśli na spotkaniu obecnych będzie co najmniej połowa członków pełnego składu Kapituły. W przypadku braku wskazanego quorum, głosowanie nie zostanie przeprowadzone, a Organizator wyznaczy kolejny termin spotkania. W drugim terminie głosowanie zostanie przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych członków Kapituły.

32. Podczas spotkania, o którym mowa w pkt. 31, głosowanie prowadzone jest w każdej z kategorii oddzielnie. W każdym głosowaniu każdy z członków Kapituły oddaje głos wyłącznie na 1 (słownie: jednego) Uczestnika Konkursu spośród Uczestników, którzy przeszli do II Etapu głosowania. Głosowanie ma charakter jawny.

33. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostają Uczestnicy, na których swój głos odda największa liczba członków Kapituły w II Etapie głosowania.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez 2 (słownie: dwóch) lub więcej Uczestników w danej kategorii, Kapituła przeprowadzi ponowne głosowanie w celu wyłonienia Zwycięzcy spośród Uczestników, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

34. W przypadku ponownego uzyskania równej liczby głosów przez 2 (słownie: dwóch) lub więcej Uczestników, Zwycięzcą zostanie ten Uczestnik, na którego swój głos odda przewodniczący Kapituły.

35. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma Nagrody, o których mowa w pkt. 18.

36. Ponadto, Kapituła, według swojego uznania, może przyznać dowolną liczbę wyróżnień Uczestnikom, którzy nie zostali Zwycięzcami. Decyzja o przyznaniu wyróżnienia wymaga jednomyślności Kapituły.

37. Imiona i nazwiska Zwycięzców oraz osób wyróżnionych zgodnie z pkt. 36 zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej (dalej „Gala"), która odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez Organizatora
i ogłoszonym na Portalu. W ramach Gali odbędzie się wręczenie Nagród Zwycięzcom. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk Uczestników, którzy dostali się do II Etapu Konkursu.

38. Nagrody mogą być wręczone również po Gali w sposób określony przez Organizatora.

39. Imiona i nazwiska Zwycięzców oraz osób wyróżnionych mogą być również opublikowane na Portalu.

40. W przypadku nieobecności podczas Gali Zwycięzcy / osoby wyróżnionej lub osoby, która reprezentuje Zwycięzcę / osobę wyróżnioną za zgodą Organizatora, Organizator uzgodni sposób i miejsce przekazania Nagrody w terminie późniejszym, bezpośrednio z danym Zwycięzcą.

41. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji nie przysługuje mu jednak prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego. Zrzeczenie się Nagrody wymaga oświadczenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i skutkuje nieodwołalną utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Organizator ma prawo do wyboru innego Zwycięzcy w oparciu o kryteria wyboru określone w Regulaminie. Wybór zostanie dokonany przez członków Kapituły podczas spotkania zorganizowanego nie później niż w terminie 14 dni od dnia zrzeczenia się Nagrody, o którym mowa na wstępie niniejszego punktu. Zwycięzca zostanie wybrany bez względu na liczbę członków Kapituły obecnych na spotkaniu oraz z pominięciem procedury wyłaniania Zwycięzców określonej w Regulaminie.

Nagroda specjalna

42. Nagroda specjalna przyznawana będzie Uczestnikowi za szczególne osiągnięcia lub całokształt działalności, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego. Nagroda specjalna przyznawana zgodnie z zapisami odnoszącymi się do pozostałych nagród, z zastrzeżeniem różnić przewidzianych poniżej. W Konkursie może być przyznana wyłącznie jedna Nagroda Specjalna.

43. Organizator może zrezygnować z przyznawania Nagrody specjalnej w którejkolwiek edycji Konkursu bez podania przyczyny.

44. Członkowie stowarzyszenia Polska Rada Biznesu, będącego Organizatorem Konkursu oraz ich pracownicy, przedstawiciele i członkowie organów mogą być zgłaszani do udziału w Konkursie w kategorii Nagroda specjalna.

44a. Zgłaszane do udziału w Konkursie w kategorii Nagroda specjalna mogą być osoby i instytucje, spełniające kryteria Nagrody specjalnej, które nie były zgłoszone jako Uczestnicy w pozostałych kategoriach. Zwycięzca, przed odebraniem Nagrody specjalnej, jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu lub innych oświadczeń wskazanych przez Organizatora, w terminie wskazanym przez Organizatora.

45. Zgłoszeń do Nagrody specjalnej mogą dokonywać wyłącznie członkowie Polskiej Rady Biznesu oraz członkowie rodziny Jana Wejcherta będący jego spadkobiercami oraz członkowie Kapituły w danym roku. Wskazane osoby mogą dokonać po 1 (słownie: jednym) Zgłoszeniu do Nagrody specjalnej nie później niż do dnia głosowania, o którym mowa w pkt. 31, włącznie. Przy czym zabronione jest dokonywanie przez członków Polskiej Rady Biznesu Zgłoszeń własnej osoby lub ich pracowników, przedstawicieli oraz osób pełniących funkcje członków organów w ich przedsiębiorstwach.

46. O przyznaniu Nagrody specjalnej decyduje Kapituła w głosowaniu przeprowadzonym osobno w przedmiocie każdej osoby zgłoszonej do tej nagrody, podczas spotkania, o którym mowa w pkt. 30.

47. Decyzja o przyznaniu Nagrody specjalnej wymaga jednomyślności Kapituły w składzie, o którym mowa w pkt. 31.

Dane osobowe

48. Administratorem Danych jest Organizator.

49. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się
z Uczestnikiem, selekcji i wyboru Zwycięzców, osób wyróżnionych; opublikowania imienia i nazwiska Uczestnika; Dane będą opracowywane i/lub porównywane w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. Za zgodą Uczestnika Dane przetwarzane będą również w innych celach określonych przez Administratora.

50. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o zmianach Danych.

51. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie.

52. Dane są szczególnie chronione, w tym przy zastosowaniu środków zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, w tym m. in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem oprogramowania uniemożliwiającego dostęp do nich osobom postronnym.

Reklamacje

53. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora, za pośrednictwem kuriera, doręczone osobiście lub przesłane na adres e-mail nagroda.prb@prb.pl. Reklamacje powinny być zgłoszone w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym odbędzie się Gala Finałowa.

54. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

55. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

56. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora, pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres lub adres e-mail, który nie jest przypisany do Uczestnika.

57. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Portal

58. Organizator nie świadczy Uczestnikom za pośrednictwem Portalu usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

59. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3 i nowsze, Google Chrome) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.0 i nowsze bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

Postanowienia końcowe

60. Opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym na Portalu. Wszystkie treści zawarte w ww. materiałach mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

61. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie wyłącznie w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym do przedłużenia Konkursu. Zmiany zostaną opublikowane na stronach Portalu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

62. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

63. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu, czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy lub wyróżnionego. W takim przypadku Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika, na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie.

64. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że wykorzystanie przez Organizatora informacji przekazanych przez Uczestnika, w tym zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym / Internetowym, nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich czy też chronionej tajemnicy lub know-how. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe oświadczenie.

65. Organizator jest uprawniony do korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi, wykonań, imienia i nazwiska Uczestnika wykorzystywać w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy Konkursu oraz działalności Organizatora, w tym w szczególności Organizator ma prawo wykorzystywać w powyższych celach nagrania i fotografie z Gali, w tym zawierające wizerunek, głos i/lub wypowiedzi Uczestników.

66. W przypadku gdyby w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Danych, w tym wszelkich informacji podawanych w ramach Formularza Zgłoszeniowego / Internetowego zgodnie z Regulaminem, Organizator poniósłby jakiekolwiek szkody lub koszty (w tym wskutek dowolnych postępowań, wszczętych urzędowo lub na wniosek dowolnej osoby oraz zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń) osoby/podmioty dokonujące Zgłoszeń Uczestnika zobowiązują/e się pokryć te szkody lub koszty w pełnej wysokości, w tym koszty pomocy prawnej.

67. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem,
w tym z pkt. 66 powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Brak współpracy Uczestnika w ramach weryfikacji uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy lub wyróżnionego. W takim przypadku Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika zgodnie z Regulaminem.